skip to Main Content

– Disse vilkår og betingelser (heretter kalt ”kunde/kontrakt”) gjelder for kunder av Posuva AS.
– Det er kundens plikt å sette seg inni disse vilkårene og betingelsene i henhold til den tjeneste som blir levert.
– Vilkårene og betingelsene er å anse som akseptert ved at man betaler faktura i henhold til tjeneste eller ved skriftlig epost bestilling.

Tjenesteavtale

– Betingelsene er gyldige fra kjøp og betaling av våre tjenester og erstatter alle tidligere tjenesteavtaler.
– Denne avtalen regulerer avtaleforholdet mellom den som foretar bestillingen (Kunden) og POSUVA AS, org.nr. 995 430 886 MVA.
– Ved å kjøpe, og bruke, Posuva AS sine produkter og tjenester bekrefter Kunden å ha lest, forstått, og samtykker til innholdet i, denne avtalen.
– Kunden plikter å informere sine brukere om innholdet i denne avtalen.
– Salgsbetingelser – generelle salgsbetingelser.
– Databehandleravtale – vilkår for behandling av personopplysninger på vegne av Kunden.
– Betingelser – spesifikke vilkår for våre ulike tjenester.
– Personvernerklæring – beskriver hvilke personopplysninger vi henter inn og hvordan vi behandler disse.

Tjenesteavtale – Varighet
– Avtalen er gyldig all den tid Kunden abonnerer, betaler eller bruker eller har tilgang til tjenestene.

Tjenesteavtale – Endringer
– Kunden aksepterer at databehandler forbeholder seg retten til å gjøre endringer i denne avtalen fortløpende, og at Kunden er bundet av disse endringene.
– Databehandler plikter å varsle Kunden om vesentlige endringer i denne avtalen. Vesentlige endringer inkluderer ethvert forhold som innskrenker Kundens bruksrett eller som endrer partenes forpliktelser eller rettigheter for øvrig. Melding om vesentlige endringer skal sendes per epost til den epostadressen som er angitt som kontaktadresse for kundeforholdet.

Tjenesteavtale – Lovvalg, konflikt- og tvisteløsning
– Denne avtalen skal reguleres av norsk rett.
– Klager rettes til databehandler innen rimelig tid. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom tvisten ikke løses i minnelighet innen tretti – 30 – dager etter at en av partene har varslet den annen part om tvisten, skal tvisten løses ved de ordinære domstoler.
– I forbrukerforhold kan kunden ta kontakt med Forbrukerrådet for megling. Forbrukerrådet er tilgjengelig på telefon 23 400 500 eller www.forbrukerradet.no.
– Dersom minnelig løsning ikke oppnås etter megling i Forbrukerrådet, kan partene skriftlig begjære at Forbrukerrådet fremmer tvisten for Forbrukertvistutvalget. Vedtak av Forbrukertvistutvalget er rettskraftig fire uker etter forkynning. Før vedtaket er rettskraftig, kan partene, ved innsendelse av stevning til Forbrukertvistutvalget, bringe vedtaket inn for tingretten.
– Partene vedtar Stavanger tingrett som verneting.

Tjenesteavtale – Taushetsplikt
– All informasjon om kunden og virksomhet inkludert planer om framtidige virksomheter, eller andre forhold knyttet til kunden og/eller dens virksomhet behandles sikkert og fortrolig.
– Posuva AS er pliktig til å holde informasjon om lansering og annen informasjon som ikke må komme ut etter kundens ønske.
– Kunden plikter å opplyse Posuva AS dersom deler av materialet er særlig konfidensielt.

Tjenesteavtale – Markedsføring
– Posuva AS forbeholder seg retten til å benytte Kunden sitt navn, inkludert eventuell logo, i offentlighet og i reklamemateriell uten forutgående samtykke. Kunden kan reservere seg for slik bruk ved å meddele Posuva AS skriftlig per epost. Ved reservasjon plikter Posuva AS å fjerne Kundens referanser fra reklamemateriell, så langt det er mulig, uten unødig opphold.

Betaling

Generelt
– Vi sender kun elektronisk faktura til kunden på EHF eller Epost.
– Alle våre tjenester faktureres forskuddsvis om ikke annet er avtalt.
– Kunden velger om tjenestene faktureres hver: 1 mnd, 2 mnd, 6 mnd eller 12 mnd.
– Alle våre tjenester har 12 måneders bindingstid/avtaleperiode.
– Faktura har automatisk betalingspåminnelse 14 dager etter forfall.
– Faktura har automatisk puring med renter 60 dager etter forfall.
– Faktura sendes videre til inkasso, om ikke kunde annet er avtalt.
– Posuva har ved utelat betaling rett til å fjerne tilganger til løpende tjenester.
– Posuva sitter på rettighetene over tjenestene til beløpet er betalt i sin helhet.
– Posuva samler sammen timer og konsulent arbeid, sender samle faktura for effektiv arbeidstid til våre kunder.
– Posuva konsulent timepris: 600,- eks moms.
– Tilfeller kunden ønsker raskere leveringstid, og andre prosjekter må utsettes, medfører det ekstra kostnader.

Databehandleravtale

Databehandleravtale

Bakgrunn og hensikt
Avtalen regulerer POSUVA (Databehandler) sin behandling av personopplysninger på vegne av Kunden (Behandlingsansvarlig), herunder innsamling, registrering, sammenstilling, lagring, utlevering eller kombinasjoner av disse, og rettigheter og plikter etter Personopplysningsloven (Lov av 14. april 2000 nr. 31 om behandling av personopplysninger og forskrift av 15. desember 2000 nr. 1265, Personopplysningsforskriften) og Personvernforordningen (Forordning 2016/679 – GDPR) som trer i kraft 25. mai 2018.
Avtalen skal sikre at personopplysninger ikke brukes urettmessig eller kommer uberettigede i hende.
Denne avtalen omfatter alle personopplysninger som blir behandlet ved bruk av Posuva sine tjenester, inkludert underleverandører.

Formål
Formålet med behandlingen er å levere tjenesten i tråd med Tjenestene, og utføre kundeservice på forespørsel fra Kunden. Posuva kan ikke behandle personopplysninger til andre formål enn dette. Behandling av personopplysninger skal skje i tråd med gjeldende lover og forskrifter, denne avtalen, og Personvernerklæringen.

Eierskap og behandlingsansvar
Kunden er behandlingsansvarlig for data som lagres, og behandles, ved bruk av Posuva sine tjenester, og har selv eierskap til, og ansvaret for, disse. Posuva kan ikke under noen omstendigheter tilordnes rollen som behandlingsansvarlig for disse dataene.

Det er Kunden som bestemmer formålet med sin behandling av personopplysninger og hvilke hjelpemidler som skal brukes, og som har ansvaret for at personopplysninger behandles i henhold til de krav som lover, regler og forskrifter oppstiller.

Posuva sine plikter
Skal kun behandle personopplysninger etter Kundens skriftlige instruksjoner.

Posuva plikter å gi Kunden tilgang til dokumentasjon, og bistå, slik at Kunden kan ivareta sitt eget ansvar etter lov og forskrift. Kunden har, med mindre annet er avtalt eller følger av lov, rett til tilgang til og innsyn i personopplysningene som behandles og systemene som benyttes til formålet. Posuva plikter å gi nødvendig bistand til dette.

Posuva plikter å bistå den Behandlingsansvarlige med å etterleve kravene til å etablere et egnet sikkerhetsnivå, herunder gjennomføre nødvendige tiltak som å varsle om sikkerhetsbrudd, vurdere personvernkonsekvenser og gjennomføre forhåndsdrøftinger på Kundens forespørsel.

Posuva plikter å utnevne et Personvernombud, eller annet kontaktpunkt, hvis ansvar er å fungere som kontaktpunkt for Kunden, kontrollere og koordinere samsvar med denne avtalen i sin helhet, og påse at alle involverte ansatte og 3. parter er bevisst sitt ansvar for å beskytte personopplysninger i samsvar med lov, og denne avtalen.

Detaljer for kontaktpunktet skal til enhver tid være tilgjengelig på denne siden.

Posuva forbeholder seg retten til å nekte behandling av personopplysninger som bryter med loven, og plikter å varsle Kunden om dette.

Taushetsplikt
Posuva har taushetsplikt om dokumentasjon og personopplysninger og andre data som behandles ved hjelp av Posuva sine tjenester. Denne bestemmelsen gjelder også etter avtalens opphør.

Bruk av Underleverandører
Underleverandører er enhver tredjepart som behandler data på oppdrag fra oss. Posuva plikter å vedlikeholde en liste over navn og lokasjon for alle Underleverandører som er involvert ved behandling av personopplysninger på denne siden.

Det er kun tredjeparter på denne listen som er Underleverandører.

Kunden aksepterer at Posuva kan benytte Underleverandører både ved levering av tjenesten og behandling av personopplysninger, forutsatt at de behandler personopplysninger i tråd med denne avtalen.

Posuva er ansvarlig overfor Kunden for enhver form for behandling Underleverandører utfører.

Posuva plikter å oppdatere listen med Underleverandører senest 30 dager før en underleverandør begynner behandling av personopplysninger.

I de tilfeller Kunden motsetter seg bruk av en ny underleverandør skal Posuva underrettes omgående og uten opphold. Posuva vil enten (1) avvikle bruk av underleverandøren, (2) la være å benytte underleverandøren for Kunden sine personopplysninger, eller (3) avslutte avtaleforholdet. Ved (1) og (2) fortsetter avtalen å løpe uten endringer. Ved (3) har kunden rett på å meddele opphør umiddelbart.

Tjenestene Posuva leverer tillater integrasjon mot tredjeparts tjenester, og kan inneholde integrasjoner og linker til integrasjoner med tredjeparts tjenester, og som ikke er underleverandører. All bruk av tredjeparts tjenester, som ikke tilhører Underleverandører, inkludert, men ikke begrenset til lagring, databehandling og datautveksling, er alene regulert av avtalebetingelsene og personvernbetingelsene til tredjepart. Posuva kan ikke under noen omstendigheter holdes ansvarlig ved bruk av slike tjenester, og Kunden skal holde Posuva skadesløs i ethvert forhold som måtte oppstå som følge av bruken.

Internasjonal dataeksport
Kunden aksepterer at Posuva og Underleverandører kan behandle personopplysninger utenfor Norge, EU og Sveits. Dette gjelder også hvor Kunden har avtalt at datalagring skal finne sted i Norge, EU, eller Sveits, men bare dersom behandling utenfor EU er nødvendig for å utføre Kundeservice eller andre tjenester på forespørsel fra Kunden. Behandling av personopplysninger utenfor Norge, EU eller Sveits, skal skje i tråd med gjeldende lover og forskrifter, Tjenesteavtalen, Personvernerklæringen, og ellers som nødvendig for å levere tjenesten, og utføre kundeservice på forespørsel fra Kunden.

Personvern ved Databehandleravtale

Før du kjøper, og bruker, Posuva sine produkter og tjenester, avgir du samtykke til at vi kan behandle personopplysninger om deg, og bekrefter å ha lest, forstått, og samtykker til innholdet i denne erklæringen.

Personvernerklæringen beskriver hvilke personopplysninger vi samler inn ved besøk på våre nettsider, og bruk av våre produkter og tjenester, og hvordan vi behandler disse.

Behandlingsansvarlig:
Posuva AS
Kvalrossveien 26
4083 Hundvåg

Personvernsombud
Henrik Torjussen
Telefon: 45 80 70 60
E-post: post(at)posuva.no

Dersom du har innsigelser med hensyn til personvern eller bruk av data som ikke har blitt behandlet på en tilfredsstillende måte kan du dessuten klage til Datatilsynet.

Personopplysninger lagres på servere som eies og driftes av Posuva, og er lokalisert til Norge og/eller EU, med mindre annet er oppgitt.

Posuva plikter å slette eller rette personopplysninger som er uriktige. Personopplysninger som er feil eller mangelfulle vil bli oppdatert med opplysninger fra 3. parts registre, inkludert, men ikke begrenset til 1881.no, Posten, Bring, Kredittopplysningsbyrå (Experian), Brønnøysundregistrene og andre offentlig tilgjengelige kilder.

Personvern
Vi er ansvarlig for behandling av personopplysninger som gjøres i forbindelse med besøk av denne nettsider, samt bestilling eller administrasjon av våre produkter og tjenester. Våre underleverandører er pliktig til å følge dette opp på sitt servermiljø, og behandling av personopplysninger på tjenestene de drifter. Vi drifter ikke IT systeme selv.

Vi innhenter følgende opplysninger for å identifisere og registrere personer, navn, etternavn, adresse, postadresse, telefon, epost og enkelte tilfeller mer informasjon som dokumenter. Alt av informasjon du som gjest sender inn blir videresendt til vår epost adresse. Det blir også loggført og registrert på lokalt på serveren til websiden. Informasjon blir ikke brukt til annet enn kunden har samtykket på ved innsendt informasjon.
Alle våre personopplysninger som gjester legger igjen på nettsider er våre kunder pliktig til å følge opp personvern og ikke utgi informasjonen videre til tredje parts firma.

Vi sletter personopplysninger til gjester som besøker våre kunders tjenester etter ønske, og uriktig bruk.
Opplysninger som ikke er nødvendige ut fra formålet de er lagret for vil bli slettet fortløpende.

Av sikkerhetsmessige årsaker blir IP-adresser som benyttes ved bestilling osv loggført på våre tjenester.
Dette gjelder hovedsaklig og utgangspunktet kontaktskjema som gjester bruker på webside.

Vi lagrer personopplysninger om kunder i henhold til den krav. Sletting eller oppsigelse av tjeneste vil først og fremst tjeneste bli sagt opp, men kontaktopplysninger som bestilling, fakturahistorikk, kopi av korrespondanse vil forbli i vårt system i den grad det er nødvendig for beskytte juridiske rettigheter til evt dokumentasjon senere.
Du har til enhver tid krav om innsyn til de opplysningene som er registrert og våre kunder skal slette dette etter forespørsel fra gjester.

Underleverandører:
Chili Mobil / Telia – Mobilopperatør tjeneste.
Facebook Inc – Annonsering og bedrifts sider.
Instagram – Annonsering og bilde tjeneste.
Google Analytics – Analyseverktøy.
Google Ads – Annonsering.
Google Search Console – Søkeopptimalisering.
Google tag manager – Analyseverktøy.
Google min bedrift – Bedrifts informasjon på google.
Domeneshop – Domene og DNS endring.
Wordify – Hosting IT driftstjenester.
Microsoft – IT tjenester av Microsoft365.
Crayon – IT tjenester av Microsoft365.
Syse – Hosting IT driftstjenester.
Manager wp – Hosting.
Keeper – Passord arkivering.

GlobalSign
GlobalSign leverer SSL-sertifikater som vi benytter til kryptering av kommunikasjon i våre systemer. Informasjonen som innhentes i forbindelse med registrering av et SSL-sertifikat lagres på servere som er eiet og driftet av GlobalSign.

Registrartjenester
Personopplysninger som hentes inn i forbindelse med registrering av domenenavn vil bli lagret hos registrar for det aktuelle toppnivået, og publisert i WHOIS i tråd med vår Tjenesteavtale, og gjeldende regelverk for det aktuelle toppnivået, som du godtar ved registrering.

Facebook Ireland og Facebook Inc.
Facebook måler rekkevidden og resultatene til våre annonsekampanjer på Facebook.

Trafikkanalyse og statestikk
For å registrere og analysere trafikk på våre nettsider, brukes ofte analyseverktøy. Disse benyttes for statistikk om bruk, og analyse av nettstedsbruk, slik at vi kan forbedre brukeropplevelse på siden. Vi benytter ikke personlig identifiserbar data i analyser eller statistikk.

«Google Analytics» – analyse av trafikk og bruksmønster i nettsiden.
Personvernerklæring «Google»: https://policies.google.com/privacy

Behandling av personopplysninger

Personopplysninger hentes inn for at Posuva skal kunne utføre de oppgaver og tjenester vi er pålagt å utføre i henhold til lov, forskrift og/eller avtale. Behandling av personopplysningene skjer innenfor rammen av til enhver tid gjeldende lov og forskrift.

Personopplysningene kan utleveres til tredjepart som Posuva samarbeider med, så vel innenfor som utenfor EØS- og EU-området for at vi skal kunne utføre de oppgaver og tjenester vi er pålagt å utføre i henhold til lov, forskrift og/eller avtale, og i tråd med denne personvenrserklæringen.

Dersom det foreligger lovbestemt opplysningsplikt overfor offentlig myndighet vil registrerte personopplysninger bli overlevert i henhold til myndighetenes krav.

Merk at behandling av personopplysninger i relasjon til spesifikke tjenester og produkter kan være regulert i egne avtaler som er tilgjengeliggjort i vår Tjenesteavtale. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, domenenavn og informasjonen som er registrert i WHOIS.

Innsyn og retting

Du har til enhver tid krav på innsyn i de opplysninger som er registrert. Du kan til enhver tid se be oss om informasjon på hva vi har lagret om deg.

Oppbevaring og sletting

Opplysninger som ikke lenger er nødvendige ut fra det formål de er lagret for vil bli slettet fortløpende.

Posuva lagrer personopplysninger om kunder i henhold til den enhver tid gjeldende lovgivning. Når du sier opp tjenester vil noen personopplysninger, først og fremst kontaktopplysningene dine, bestillings- og fakturahistorikk, og kopi av korrespondanse, forbli i vårt register i den utstrekning det er nødvendig for å beskytte juridiske rettigheter eller lovgivningsmessige krav til dokumentasjon.

Konfidensialitet og sikkerhet

Vi benytter en kombinasjon av fysisk, elektronisk og prosedyremessig sikring for å beskytte personopplysninger.

Alle opplysninger til kontoer er passordbeskyttet.

All dataoverføring som skjer over Internett er kryptert. Alle transaksjoner blir behandlet over en SSL/TLS-tilkobling av bransjestandard, med minimum 256-biters kryptering. Det foreligger imidlertid ingen garanti for at noen ikke kan få tilgang til slike opplysninger, eller at de ikke blir avslørt, endret eller ødelagt ved brudd på en brannmur eller sikker serverprogramvare.

Siden ingen dataoverføringer over Internett er 100 % sikre, kan vi ikke garantere eller innestå for sikkerheten til noen form for opplysninger du sender til oss.

Dersom Posuva blir oppmerksom på et brudd i ett av sikkerhetssystemene, vil vi underrette deg skriftlig per epost eller SMS, slik at du kan foreta nødvendige beskyttende tiltak. Ved å bruke våre tjenester eller gi oss personopplysninger, samtykker du til at Posuva tar kontakt med deg elektronisk vedrørende sikkerhets- og personvernsproblemer og administrative problemer knyttet til din bruk av tjenesten.

Posuva plikter dessuten å varsle sikkerhetsbrudd til datatilsynet senest i løpet av 72 timer etter at vi har fått kjennskap til bruddet.

Du står selv ansvarlig for å implementere hensiktsmessige sikkerhetstiltak ved bruk av våre tjenester. Det inkluderer, men er ikke begrenset til bruk av sikre passord, kryptering av passord, sikker oppbevaring av krypteringsnøkler, installasjon av sikkerhetsoppdateringer til 3. parts programvare og -komponenter m.v.

Posuva er ikke ansvarlig for opplysninger du velger å lagre ved hjelp av våre tjenester, og vi kan ikke garantere for konsekvenser som følge av sikkerhetsbrudd.

Sensitive og konfidensielle personopplysninger

Ingen av Posuva sine tjenester krever at det oppgis sensitive og konfidensielle personopplysninger. Registrering av slike personopplysninger i Posuva sine grensesnitt er ikke tillatt, og skal ikke oppgis til Posuva under noen omstendigheter.

I de tilfeller du blir bedt om å sende inn kopi av legitimasjon skal personnummeret sladdes.

Tredjeparts funksjonalitet og nettsider

Tjenestene våre inkluderer i noen tilfeller tredjeparts funksjoner, tjenester, apper og linker, fra andre leverandører og nettsteder der personvernpraksisen kan avvike fra vår. Disse tredjepartsfunksjonene kan samle inn IP-adressen din, hvilken side du besøker på nettstedet, og de kan lagre en informasjonskapsel slik at tredjepartsfunksjoner fungerer som de skal.

Tredjepartsfunksjoner kan også samle inn sensitive opplysninger, for eksempel finansielle opplysninger (kredittkort) for å ekspedere kjøp av produkter eller tjenester.

Hvis du sender personopplysninger til noen av disse nettstedene, er disse opplysningene underlagt deres retningslinjer for personvern. Vi oppfordrer deg til å lese nøye gjennom retningslinjene for personvern for alle nettsider du besøker før du avgir personopplysninger.

Endringer i Personvernerklæringen

Kunden aksepterer at Posuva forbeholder seg retten til å gjøre endringer i Personvernerklæringen fortløpende. Vesentlige endringer i Personvernerklæringen varsles på lik linje med vesentlige endringer i Tjenesteavtalen:

Posuva plikter å varsle Kunden om vesentlige endringer. Vesentlige endringer inkluderer ethvert forhold som innskrenker Kundens rettigheter, eller som endrer partenes forpliktelser eller rettigheter for øvrig. Melding om vesentlige endringer skal sendes per epost til den epostadressen som er angitt som kontaktadresse for kundeforholdet.

Webside & Hosting & Domenenavn

Beskrivelse
Webside og hosting er noe som blir levert sammen med din webside, og er nødvendig for å kunne kunne kjøre websiden trygt.
Det er også nødvendig med database til websiden om en typisk bruker wordpress.

Generelt
– Posuva er ansvarlig for at at webside er tilgjengelig 24/7, med unntak av nødvendig vedlikehold.
– Posuva er ansvarlig for drift og vedlikehold av webside og webhotell.
– Posuva er ansvarlig for å iverksette undersøkelser og testing om det er feil relatert til drift / hacking av webhotell.
– Posuva er ikke ansvarlig for eventuelt hacking av webhotell og webside vil gjør / ødelegge.
– Posuva er ikke ansvarlig om backupfil ikke er tjenestedyktig.
– Vårt webhotell og database driftes av under leverandør.
– Vår leverandør på webhotell er ansvarlig for å ta backup av server.
– Gjenoppretting av gammel side ved webside krasj, kan dette medføre kostnad fra vår leverandør.

Domenenavn
– Alle våre domenenavn har bindingstid på 12 måneder. avhengig hvor ofte du får periodiske faktura.

Webhotell
– Alle våre webhotell + mysl server har bindingstid på 12 måneder. Uavhengig hvor ofte du får periodiske faktura.

Kundens plikt

– Kunde er pålagt til å ta egne kopier av materialer som legges ut på kundens webside.
– Kunde skal ikke installere noen form for programmer, virus eller hva som måtte installeres før Posuva er skriftlig kontaktet. Dette kan være eksempelvis: Piratprogram.
– Hackerprogram eller arkiver, Warez websider (piratkopiering), Spamming Software, Bakgrunn kjørende program osv.

Rettigheter
– Posuva sitter på alle rettigheter til websider som er kodet kun til kunden.
– Hosting systemet skal ikke videreselges eller videreformidles til andre leverandører.

CMS - WORDPRESS

Beskrivelse
Wordpress er CMS system som lar kundene administrere sin egen webside med innhold og informasjon.

Generelt
– Alle våre CMS skal vær tilgjengelig 24 timer i døgnet, ved unntak om vedlikehold som må gjøres for sikkerhetsrutiner.
– Posuva er ikke ansvarlig om det er feil på wordpress etter lanseringsdato, da nettlesere blir stadig oppdatert og forandringer kan forekomme på hver enkelt nettleser.
– Posuva er ansvarlig for å iverksette undersøkelse og testing etter ønske fra kunden.

Kundens plikt
– Kunde er pålagt til å ha egne kopier av materiale, da server filer kan bli overskrevet ved backup og tilbakestilling av websider.
– Kunden er pålagt å betale månedsbeløp for drift av systemet.
– Kunden er selv ansvarlig for å legge inn, samt oppdatere websiden med riktig versjon og vedlikehold.
– Alt innhold som legges ut på wordpress er kundens ansvar.
– Kunden beholder selv eierskap og opphavsrett til det materialet som legges ut.
– Kunden er pliktig å vite om opphavsrett og sette seg inn i regelverket rundt publisering.

Support
– Posuva er ansvarlig for support mandag til fredag fra klokken 09.00 til 15.00 ved unntak av helligdager.
– Alt av support skal sendes skriftlig via epost for loggføring. Gjeldet det hasteoppdrag anbefales det å ringe, men epost for logg skal sendes.

Microsoft 365

Beskrivelse
Microsoft 365 er skyløsning som enkelt lar kundene ha en synkronisert og oppdatert e-post, kontakter, kalender og oppgaver på datamaskin, mobil og andre enheter.

Generelt
– Posuva er ikke ansvarlig for hva og hvordan tredjeparts produkter blir brukt av kunden.
– Kunde eier all inforamasjon som ligger i Microsoft 365.

Binding
– Microsoft har binding på 12 måneder eller måned pr. måned.
– Kunden er pliktig til å betale evt utestående bindingstid ved oppsigelse eller flytting til ny partner.

Kundens plikt
– Kunde er pliktig til å bruke e-postsystemet med normal e-post korrespondanse.
– Kunde er pliktig til å holde passord og innlogging for selv selv og den enkelte bruker.
– Kunde er selv ansvarlig for å ta backup av filene når tjenesten er oppsagt.
– Kunde er pliktig til å sende skriftlig oppsigelse til Posuva på epost.
– Kunde er pliktig ved flytting til ny leverandør å ordre selv innen oppsigelsetid som er oppgitt.

Oppsigelse
– Kunden er ansvarlig får å betale resterende beløp av bindingstiden ved oppsigelse på Microsoft produkter.

Support
– Posuva har epost support på drift av Microsoft 365.
– Likevel vil Posuva gi vår ypperste service for å bistå ved eventuelle problemer som kan oppstå.
– Support av Microsoft 365, blir det fakturert timespris.
– Posuva vil bistå med evt flytting av tenent fra Microsoft.

Fotografering

Generelt
– Det skal alltid betales tillegg for flerbruk av fotografi.
– Tillegget utgjør minst 50 % pr. publisering.
– Det skal ikke forekomme videresalg av fotografi til andre.
– Posuva har enerett og opphavsrett på alle fotografi som er sendt til kunde.
– Posuva vil levere all fotografi digitalt ved skylagring.
– Posuva vil levere all fotografi i fullformatsoppløsning og vanligvis brukes JPG.
– Hvert enkelt fotografi levert av Posuva skal ikke reproduseres mer enn én gang til publikasjonen som fotografi er levert til. Om fotografi skal publiseres flere steder skal dette komme tydelig frem i egen kontrakt eller pris ved betaling.
– Levering av fotografi skal det ved enhver anledning alltid oppgis kreditering (byline), på minst et av fotografiene, tilgjengelig for allmennheten.
– Krediteringslinje – Foto: Posuva.no
– Kunden av fotografi skal på ingen måte utsette en person som er avbildet for latterliggjørelse, skandale, hat, forakt eller ringeakt.
– Fotografi kan skaleres og farge justeres for å passe inn i mediet bilde benyttes i.
– Fotografi skal ikke beskjæres, endres, transformeres eller kombineres med andre verk.
– Posuva garanterer ikke for nøyaktigheten av bildetekst, nøkkelord, metadata eller annen informasjon som er knyttet til fotografiet.
– Ved kjøp av bilder på Stock sider kreves det påslag og betaling for bruk av disse bildene.

Kundes plikt
– Kunde er selv pliktig til å sette seg inn i Stock siders egne rettigheter ved kjøp av bilder.

Grafisk Design

Generelt
– Posuva har alle rettigheter til design som er utført i henhold til grafisk design jobber.
– Posuva har ikke angrerett eller retur på grafisk design arbeid som er levert eller satt i produksjon.
– Posuva har ikke ansvar for skrivefeil som kan forekomme.

Kundens plikt
– Kunde har selv ansvar for korrekturlesing. Se over tekst og informasjon før produksjon.

Kundens plikter

Kundens plikter

Generelt
– Materiale som publiseres eller henvises til fra brukerens hjemmeside skal være i overensstemmelse med tredjemanns rettigheter og med norsk lov, det eller de lands lovgivning kunden driver sin virksomhet fra og de lands lovgivning innholdet på hjemmesiden må antas retter seg mot.

– Posuva har en snill profil, og tillater ikke informasjon, henvisning til materiale eller fremstillinger som bl.a.:
– Fremmer rasehat, eller viser grusomme eller umenneskelige voldshandlinger
– Viser pornografisk materiale
– Krenker menneskeverdet
– Glorifiserer krig
– Handler om overgrep eller seksuelt misbruk av barn
– Viser seksuelle handlinger mellom mennesker og dyr
– Er egnet til å utsette barn og unge for umoralsk eller skadelig påvirkning

– Posuva kan etter eget skjønn avgjøre, herunder bringe tjenesteforholdet til opphør uten varsel eller stenge ned tjenesten, om hjemmesiden som publiseres, eller materiale som henvises til fra Kundens hjemmeside, er rettsstridig iht. denne bestemmelsen.

Skadesløsholdelse
– Kunden forplikter seg til å holde Posuva skadesløs for ethvert krav som tredjemann måtte rette mot Posuva som har sammenheng med det materiale som kunden eller brukeren har formidlet gjennom Posuva sine tjenestemaskiner.

Fraskrivelse av ansvar
– Posuva kan bare holdes ansvarlig for feil som skyldes grov uaktsomhet eller forsett hos ledende personell.
– Posuva vil ikke svare erstatning for tap som følge av minsket eller bortfalt produksjon eller omsetning, tredjemannstap eller annet avledet eller indirekte tap.
– Posuva holdes ikke ansvarlig dersom brukere av Internett – bevisst eller ubevisst – skaffer seg adgang til bedriftens eller brukerens dataressurser og forstyrrer eller vanskeliggjør informasjonsflyt.

Oppsigelse

Oppsigelse

Generelt
– Ved oppsigelse skal dette forekomme skriftlig på epost.
– Tjenestene har minste varighet på 2 måneder om ikke annet er avtalt. Det vil si at Microsoft 365 kan bli sagt opp med oppsigelsetid 2 måneder.
– Webhotell eller domenenavn vil bli fakturert for utestående bindingstid.
– Bindingstid på webhotell og domenenavn er på 1 års tid fra Norid. Tjenesten fornyes automatisk.

Oppsigelse
– Posuva kan på hvilket som helst tidspunkt, og etter eget skjønn, velge å si opp tjenesten med 30 dagers skriftlig varsel hvis kunden har misligholdt avtalen og reglene rundt tjenesten.
– I varselsperioden på 30 dager kan kunden gi sin versjon av hendelsen.
– Stengning av tjenester skal det gis en begrunnelse av årsaken til hvorfor det ble stengt.
– For å få tjenesten tilbake og opp igjen må alle fakturaer betales. Kunde må også eventuelt dekke ekstra kostnader ved arbeid som er tilknyttet å få systemet opp.
– Oppsigelse av webside, hosting, Microsoft hos Posuva AS må finne sted innen 2 måneder før utløpsdato av sist faktura.
– Ved oppsigelse av webside – vil kunde måtte få valg om betaling av backup av side eller ikke.
– Materiale som ligger på webside er det kunden som eier.

Oppsigelse fra kunden
– Hver avtaleperiode løper fast, en oppsigelse må sendes skriftlig 2 måneder før ny halvårs faktura sendes. Oppsigelse etter dette tidspunkt medfører at en ny tilsvarende avtaleperiode påløper. Kunden må dermed betale for tjenesten ut avtaleperioden.

Signering av vilkår & Betingelser

Skjema

  Navn & Etternavn:*

  Firmanavn:*

  E-post:*

  Telefon:

  WebsideHostingDatabehandleravtaleWordpressMicrosoft 365FotogaraferingGrafisk Design

  Jeg bekrefter vilkår & betingelser punkt: kundens plikter, betaling og oppsigelse - og tjenester avkrysse som hører til mitt firma